Anvendervilkår for digitale services

1. Anvendelsesområde

Disse vilkår og betingelser gælder for handler foretaget i alle Fellow Bank Plcs digitale tjenester.

I overensstemmelse med de ydelser, kunden har valgt, gælder produkt- og ydelsesspecifikke vilkår og betingelser, vilkår og betingelser for brug, produkt- og ydelsesbeskrivelser samt instruktioner, der er gældende på et givet tidspunkt, ud over disse vilkår og betingelser. Listen over servicegebyrer gælder også. For forbrugernes konti og betalingstjenester relateret hertil gælder oplysningerne om forudbetalingstjenesten.

Kunden skal løbende kontrollere de produkt- og ydelsesspecifikke vilkår og betingelser, beskrivelser og instruktioner, og kunden er ansvarlig for at have tilstrækkelig information om de gældende vilkår og betingelser samt produkt- og ydelsesbeskrivelser og instruktioner.

Hvis disse vilkår og betingelser i en eller anden henseende er i modstrid med de produkt- og tjenestespecifikke vilkår og betingelser, er disse vilkår og betingelser gældende. For forbrugeres vedkommende er forhåndsoplysningerne om betalingstjenester dog gældende i tilfælde af konflikt.

Alle tjenester i henhold til disse vilkår og betingelser er beregnet til kunder, der har fast bopæl i Danmark og benytter tjenesten på det danske marked.

I det omfang der er uoverensstemmelser mellem denne danske version og den engelske version, vil den engelske version være gældende.

2. Definitioner

Kunde henviser til en kunde i banken, som er forbruger, iværksætter eller juridisk person og indgår aftale med banken om digitale tjenester.

Med digitale tjenester forstås alle elektroniske transaktionskanaler tiltænkt bankens kunder, såsom bankens hjemmeside, online-service, ansøgninger godkendt af banken, telefonservice og onlinekonferencer.

Identifikationsoplysninger refererer til de identifikationsfaktorer, som banken på et givet tidspunkt definerer, såsom kundens adgangskode, brugernavn og/eller andre kundens specifikke identifikatorer, som banken helt eller delvist udleverer til kunden i forbindelse med tjenester valgt af kunden.

Bank henviser til Fellow Bank Plc.

Online service refererer til den digitale online service, som banken tilbyder på sin hjemmeside.

3. Implementering af digitale tjenester

Forudsætningen for implementering af digitale tjenester er, at kunden har lavet en aftale med banken i forhold til en konto. Kunden skal ved indgåelse af en kontoaftale indgå aftale med banken om digitale tjenester ved at forpligte sig til at overholde disse vilkår og betingelser for digitale tjenester.

En juridisk inkompetent kunde må kun bruge digitale tjenester med samtykke fra hans/hendes værge.

4. Tjenesteindhold

Banken fastlægger indholdet af de digitale tjenester i den produkt- og tjenestespecifikke beskrivelse af hver enkelt tjeneste samt instruktionerne. Banken har ret til at foretage ændringer i udbuddet af ydelser samt i ydelsernes funktion og i ydelsernes indhold.

Forskellige tjenester kan variere i indhold og funktionalitet.

4.1 Ansøgninger og kontrakter

Ved brug af digitale tjenester kan kunden blandt andet indgå aftaler og ansøgninger med banken, såsom kontoaftaler.

En sådan aftale indgås, når banken har godkendt ansøgningen, medmindre andet er meddelt. Godkendelsen af en ansøgning vil blive meddelt kunden på en måde, der er aftalt særskilt.

4.2 Konti og kontooplysninger

Banken fastlægger konti og de tilhørende funktioner og tjenester, der kan kobles til digitale tjenester. Kunden og banken aftaler, hvilke konti der skal tilsluttes ved aftalens indgåelse. Konti kan tilsluttes og fjernes fra de digitale tjenester efterfølgende.

Banken kan via den digitale tjeneste give kunden kontooplysninger i relation til de konti, der er knyttet til de digitale tjenester.

4.3 Betalingsordrer

Kunden kan give banken betalingsordrer via digitale tjenester. Banken udfører betalingsordrer initieret via digitale tjenester ved at debitere beløbet for betalingen fra kundens konto og kreditere det på den konto, kunden har angivet. Banken kan sætte både maksimum- og minimumsgrænser for betalingsordrer.

Betalinger skal overføres i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for betalingsformidling.

5. Identificerende oplysninger og ansvaret for deres brug

5.1 Identifikatorer leveret af banken

Banken skal levere aftalerne og identifikationsoplysningerne vedrørende de valgte ydelser til kunden. Banken kan forny identifikationsoplysningerne eller en del heraf ved at give kunden nye identifikationsoplysninger.

Identifikationsoplysningerne eller dele heraf kan sendes til kunden elektronisk, medmindre andet er aftalt. Kunden skal straks give besked til banken, hvis kundens adresse, e-mailadresse eller mobilnummer ændres.

Hvis en kunde, der er en virksomhed eller et selskab, har oplyst banken sin kontaktperson, sender banken erhvervskundernes identifikationsoplysninger eller en del heraf til kontaktpersonen elektronisk, medmindre andet er aftalt. Banken kan også, hvis den ønsker det, sende identifikationsoplysningerne eller en del heraf med posten til enten kundens eller dennes kontaktpersons adresse hentet fra offentlige registre hos myndigheder eller fra andre pålidelige kilder.

Erhvervskunden er ansvarlig for at sikre, at de identifikationsoplysninger, der kræves til digitale tjenester, bruges af en kontaktperson udpeget på vegne af denne virksomhedskunde. Banken har ret til at stole på, at den person, der bruger identifikatorerne, altid har ret til at bruge de digitale tjenester og de konti og andre tjenester, der er forbundet hermed, i enhver henseende, også hvor banken ikke er blevet specifikt underrettet. Bekræftet kopi af kontaktpersonens legitimation skal indsendes til banken.

Der skal gives skriftlig meddelelse til banken om ændring af kontaktperson.

5.2 Brug af identifikationsoplysninger og digitale tjenester

Identifikationsoplysningerne må kun anvendes af en kunde, der har indgået aftale om digitale tjenester, og som banken har givet identifikationsoplysningerne til.

For at kunne bruge de digitale tjenester identificeres kunden ved at oplyse identifikationsoplysninger ved login på tjenesten. Efter at have logget ind på tjenesten, skal kunden ikke stille den åbnede forbindelse til rådighed for anden parts brug. Ovennævnte begrænser ikke kundens ret til at bruge licenserede betalingsinitieringstjenester eller registrerede kontooplysningstjenester, som er i overensstemmelse med betalingstjenesteloven.

Brugen af identifikationsoplysninger i digitale tjenester efter behov svarer til kundens underskrift. Alle ordrer, tilsagn og andre hensigtstilkendegivelser foretaget ved brug af kundens identifikationsoplysninger er bindende for kunden eller den, som kunden repræsenterer, efter at identifikationsoplysningerne er udleveret til banken på den måde, som den digitale service kræver.

5.3 Forbrugerkundens ansvar for uautoriseret brug af identifikationsoplysninger

Hvor kunden er en forbruger, er kunden ansvarlig for alle ordrer afgivet med hans eller hendes identifikationsoplysninger og for enhver relaterede pengestrøm.

Kunden accepterer at opbevare sine identifikationsoplysninger omhyggeligt og regelmæssigt at verificere, hvor identifikationsoplysningerne befinder sig. Kunden skal sikre, at identifikationsoplysningerne ikke kommer i tredjemands viden eller hænder. Kunden indvilliger i at opbevare bruger-id, adgangskode og bekræftelseskoder samt identifikationsdata bestående af andre af banken godkendte identifikationsmidler særskilt.

Tab af identifikationsoplysninger eller tredjemands kendskab til eller besiddelse heraf skal uden forsinkelse meddeles bankens kundeservice, kontaktoplysningerne findes på bankens hjemmeside.

Kunden hæfter for skader forårsaget af videregivelse af oplysningerne til tredjemand, hvis kunden har opbevaret sine identifikationsoplysninger uforsigtigt, eller hvis kunden på anden måde klart har medvirket til videregivelsen af oplysningerne til en tredjepart på mindst én af følgende måder:

1) Kunden har udleveret identifikationsoplysningerne til en uautoriseret person;

2) Tabet, uautoriseret besiddelse eller uautoriseret brug af identifikationsoplysningerne skyldes kundens uagtsomhed; eller

3) Kunden har undladt at meddele banken uden unødigt ophold om tab, uberettiget besiddelse eller uberettiget brug af identifikationsoplysningerne.

I princippet skal kunden holdes fuldt ud ansvarlig for enhver skade forårsaget af uautoriseret brug af identifikationsoplysningerne. Såfremt kunden har anvendt identifikationsoplysningerne som betalingsmiddel, hæfter kunden dog i tilfælde, der er nævnt i pkt. 2 og 3 ovenfor, for uberettiget brug af op til et maksimum på 50 EUR. Kunden skal dog fuldt ud holdes ansvarlig for enhver skade, hvis han eller hun har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Kunden er ikke, medmindre han forsætligt har foretaget en falsk anmeldelse eller på anden måde handlet svigagtigt, ansvarlig for skader, efter at banken har modtaget meddelelse om tab af oplysninger, ulovlig besiddelse af en anden person eller ulovlig brug. Banken er herudover ansvarlig for enhver skade, hvor banken har undladt at sikre, at kunden til enhver tid har haft mulighed for at anmelde tab eller uautoriseret brug eller misbrug af identifikationsoplysningerne. Banken er ikke forpligtet til at give kunden meddelelse om annullering eller ændring af adgangsrettigheder.

5.4 Ikke-forbrugerkunders ansvar for uautoriseret brug af identifikationsoplysninger

Erhvervskunden hæfter fuldt ud for alle handlinger og skader som følge af brugen af identifikationsoplysningerne, indtil banken har modtaget meddelelse om tab af identifikationsoplysningerne, tredjemands uautoriserede kendskab til eller adgang til identifikationsoplysningerne, og banken har haft rimelig tid til at spærre for brugen af tjenesten.

Erhvervskunden hæfter dog også for alle skader, i det omfang identifikationsoplysningerne er blevet brugt efter at have meddelt banken eller spærretjenesten tab af identifikationsoplysningerne, uautoriseret adgang til eller uautoriseret brug af identifikationsoplysningerne. hvis erhvervskunden forsætligt har givet falsk anmeldelse eller på anden måde handlet svigagtigt.

Erhvervskunden er indforstået med, at en person, der anvender erhvervskundens identifikationsoplysninger, altid har ret til at få adgang til de konti, der er knyttet til den pågældende kundes digitale service og andre digitale tjenester, også hvor dette ikke er meddelt banken særskilt.

5.5. Andre identifikatorer accepteret af banken

Banken kan acceptere identifikation af en kunde foretaget ved hjælp af andre identifikationsoplysninger end dem, banken har udstedt i sine digitale tjenester, i det omfang identifikationen foretages ved brug af sådanne identifikatorer, der efter bankens perspektiv gør det muligt at kunde identificeres pålideligt.

Banken skal oplyse om sine digitale tjenester og om de identifikatorer, som den i henhold til dette afsnit i disse vilkår og betingelser giver tilladelse til at få adgang til de digitale tjenester. Banken kan begrænse både indgåelse af visse aftaler vedrørende digitale tjenester og brugen af tjenesten ved hjælp af de identifikatorer, der er nævnt i dette afsnit. Banken er berettiget til at opkræve et gebyr i overensstemmelse med den til enhver tid gældende oversigt over gebyrer for, hvor kunden anvender de digitale tjenester ved hjælp af de nævnte identifikatorer i dette afsnit.

Kunden er ansvarlig for gyldigheden af identifikatorerne leveret af en anden identifikationstjenesteudbyder eller for den mulige manglende adgang til de digitale tjenester forårsaget af at forhindre brugen af eller udløbet af sådanne identifikatorer. Banken kan ikke holdes ansvarlig for tilgængeligheden af digitale tjenester i det omfang, brugen heraf begrænses eller forhindres af forstyrrelser i en anden identifikationstjenesteudbyders tjeneste.

Bestemmelserne i det foregående afsnit om ansvar for uautoriseret brug af identifikatorer vedrører også identifikatorerne i dette afsnit 5.5, hvor det er relevant. Såfremt der opstår en situation, hvor kundens identifikatorer, som banken har accepteret, er gået tabt, skal kunden dog underrette den part, der har leveret de nævnte identifikatorer til kunden, i overensstemmelse med aftalevilkårene vedrørende disse identifikatorer. Banken er berettiget til at stole på sådanne transaktioner udført ved brug af nævnte identifikatorer, indtil den part, der har leveret identifikatorerne, har blokeret deres brug.

6. Tilgængelighed af tjenester

Banken garanterer ikke, at de digitale tjenester vil være tilgængelige for kunden uden afbrydelser. Banken kan begrænse tilgængeligheden af de digitale tjenester ved at give besked om dette i tjenesten. Banken skal bestræbe sig på at give besked i god tid. De digitale tjenester kan have bestemte tidspunkter for tilgængelighed. Meddelelse om bestemte tidspunkter for tilgængelighed skal gives gennem de digitale tjenester.

Ordrer foretaget i digitale tjenester skal ske inden for ydelsernes tidsfrister. Medmindre andet er aftalt, begynder bankens ansvar for at behandle en ordre tidligst, når den er modtaget eller godkendt i bankens informationssystem. Banken reserverer sig retten til en rimelig behandlingstid til udførelse af ydelser. Banken garanterer ikke, at ordrer behandles i realtid.

Adgangs- og svartider for digitale servicesystemer kan variere, når du logger på eller sender information over internettet. Banken vil gøre sit bedste for at sikre funktionaliteten af de digitale tjenester, herunder online-tjenesten og hjemmesiden, men vil ikke være ansvarlig for eventuelle datatransmissionsproblemer eller forbindelsesforsinkelser, afbrydelser eller forhindringer eller for eventuelle skader, der måtte opstå. fra førnævnte.

7. Servicegebyrer

Banken opkræver gebyrer fra kundens konto knyttet til tjenesten for brug af digitale tjenester i overensstemmelse med dens liste over gældende gebyrer samt andre gebyrer, der meddeles kunden. Listen over servicegebyrer skal være tilgængelig på bankens hjemmeside.

8. Hardware, software og telekommunikationsforbindelser

Kunden skal for egen regning levere al hardware, software, telefonlinjer og andre relevante telekommunikationsforbindelser, der er nødvendige for brugen af de digitale tjenester, og skal også påtage sig alle relaterede drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Kunden er ansvarlig for driften af sin hardware og software samt for, at telefonforbindelsen mellem kunden og banken fungerer. Såvel kunden som banken skal sikre, at datasikkerheden behandles hensigtsmæssigt i deres respektive informationssystemer. Kunden er ansvarlig for sikkerheden af sine egne computere og andre enheder og opdateringen af softwareopdateringer.

Banken garanterer ikke, at den vil vedligeholde sine servicesystemer, så de kan tilgås med kundens hardware, software eller telekommunikationsforbindelser. Banken er ikke ansvarlig for indholdet af materialer, der offentliggøres gennem sine digitale tjenester, for nøjagtigheden af oplysninger eller for eventuelle fejl eller forsinkelser, der opstår heri. Banken skal videregive alle oplysninger til sine kunder i den form, de er modtaget i, også selvom de er ufuldstændige eller indeholder fejl. Kunden er alene ansvarlig for at sikre, at alle elektroniske ordrer og meddelelser sendt til banken modtages.

Banken er ikke ansvarlig for skader forvoldt kunden ved tab af eller ændring af oplysninger i det offentlige informationsnet eller i det informationsnet, som kunden ejer, kontrollerer eller benytter i henhold til aftalen.

9. Oplysninger, der skal gives til banken og kundens ansvar for de afgivne oplysninger

Kunden skal oplyse banken om f.eks. sit navn, personnummer eller firma-id, postadresse, telefonnummer og hjemsted og, hvis banken kræver det, afgive en underskriftsprøve. Kunden skal meddele eventuelle ændringer i ovenstående oplysninger. Banken har også ret til at indhente oplysningerne fra Digital- og Befolkningsdatastyrelsen.

Hvis de nævnte oplysninger allerede er givet til pengeinstituttet i anden sammenhæng, kan pengeinstituttet anvende de oplysninger, der er indført i sit kunderegister.

Tidspunktet for indgåelse af en opgave, aftale, ansøgning eller anden hensigtstilkendegivelse og indholdet heraf, foruden eventuelle andre interaktioner relateret til tjenesten, verificeres fra de informationssystemer og/eller optegnelser, som banken vedligeholder.

Kunden er ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, han eller hun har givet, og hæfter for enhver skade, der måtte opstå ved, at kunden giver banken eller en anden tilknyttet tjenesteyder urigtige eller mangelfulde oplysninger, medmindre andet er angivet i disse vilkår og betingelser eller ved lov. Ordrer udføres og ansøgninger behandles på baggrund af de afgivne oplysninger.

Ordrer afgivet til banken gennem en betalingstjeneste, kontooplysningstjeneste eller anden tjenesteudbyder vil blive udført som modtaget, når banken har modtaget dem. Banken er ikke forpligtet til at kontrollere eller supplere de afgivne oplysninger.

10. Kunde- og forretningsoplysninger

Banken behandler og opbevarer elektronisk information om ansøgninger, aftaler og opgaver foretaget af kunden gennem digitale tjenester, samt beskeder sendt af kunden og andre forretningsmæssige handlinger.

Banken har ret til at optage samtaler med kunden, der vedrører bankens drift, og til at bruge opkalds- og videooptagelser til at verificere ordren, udvikle tjenester, styre risiko og som bevis ved løsning af eventuelle uenigheder. Data og optagelser skal opbevares i overensstemmelse med de opbevaringsperioder og andre bestemmelser, der er fastsat i den gældende lovgivning.

11. Behandling af personoplysninger

Banken behandler kundens personoplysninger med omhu og i overensstemmelse med den til daværende gældende lovgivning. Behandlingen af personoplysninger er nærmere beskrevet i bankens privatlivspolitik, der er tilgængelig gennem enten banken eller dens hjemmeside. Kunden rådes til at sætte sig ind i bankens persondatapolitik.

Kunden giver udtrykkeligt samtykke til, at banken har ret til at behandle kundens personoplysninger, som er nødvendige for levering af betalingstjenester.

12. Kommunikation mellem banken og kunden

Banken har ret til at meddele eventuelle ændringer i aftalevilkårene og i listen over servicegebyrer og til at levere meddelelser ved at stille dem til rådighed for kunden i den digitale tjeneste og/eller ved at sende dem til e-mailadresse oplyst af kunden.

Banken kan under omstændigheder specificeret af banken modtage kundens beskeder via beskedkanalen i de digitale tjenester. Bankens kundeservice behandler beskederne inden for rimelig tid efter, at beskeden er modtaget og inden for kundeservicens aktuelle åbningstid. I hastetilfælde opfordres kunden til at kontakte bankens kundeservice telefonisk.

Meddelelser om sikkerhed ved brug af digitale tjenester og identifikationsoplysninger gives af banken på sin hjemmeside eller i en anden digital tjeneste, som banken har godkendt, såsom online-tjenesten.

Fortroligheden af e-mails sendt over et åbent datanetværk kan ikke garanteres. Afsendelse af personoplysninger og andre fortrolige oplysninger via e-mail på et åbent datanetværk bør undgås. Banken er ikke forpligtet til at udføre ordrer eller andre serviceanmodninger modtaget via e-mail gennem et åbent datanetværk. Banken er ikke ansvarlig for skader, der måtte påføres afsenderen af meddelelsen eller tredjemand som følge af, at meddelelsen er sendt over et åbent datanet.

12.1 Dato for modtagelse

Kunden anses for at have modtaget informationen eller meddelelsen senest den syvende dag efter, hvor den er gjort tilgængelig eller sendt. Banken anses for at have modtaget den elektroniske meddelelse senest den førstkommende bankdag efter modtagelsen af meddelelsen i bankens informationssystem.

12.2 Sprog

Banken kan bruge dansk og engelsk sprog med kunden. Såfremt kunden ønsker at bruge et andet sprog, kræves samtykke fra banken, og kunden er selv ansvarlig for at skaffe tolkeservice og eventuelle omkostninger herved.

13. Bankens ret til at spærre brugen af identifikationsoplysninger eller service

13.1 Bankens ret til at blokere brugen af identifikationsoplysninger

Banken har ret til at spærre eller begrænse brugen af identifikationsoplysninger, hvis:

1) sikkerheden ved brugen af identifikationsoplysningerne er blevet truet;

2) der er grund til mistanke om, at identifikationsoplysningerne bliver brugt ulovligt eller svigagtigt;

3) identifikationsoplysningerne giver ret til brug af kredit, og risikoen for, at den kunde, der er ansvarlig for at betale kreditten, ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser, er steget væsentligt; eller

4) kunden er underlagt internationale sanktioner.

Eksempler på situationer, der kan forhindre eller begrænse brugen af identifikationsoplysninger omfatter:

Identifikatorerne er eller mistænkes for at være faldet i de forkerte hænder,
kunden ansøger om gældssanering, virksomhedsrekonstruktion eller konkurs,
kunden dør, får tildelt en værge eller den juridiske værge skifter.

Banken underretter kunden om lukning af identifikationsoplysninger primært telefonisk til det nummer, kunden har oplyst til banken. Alternativt skal pengeinstituttet skriftligt underrette kunden om lukningen.

Kunden kan anmode om, at adgangen til identifikationsoplysningerne genoprettes ved henvendelse til banken.

Når der ikke længere er grundlag for at forhindre eller begrænse brugen af identifikationsoplysningerne, kan banken genoprette adgangen eller erstatte identifikationsoplysningerne med nye identifikationsoplysninger.

13.2 Bankens ret til at spærre brugen af digitale tjenester

Banken har ret til at suspendere eller begrænse brugen af digitale tjenester pga. vedligeholdelses- og reparations situationer. Banken garanterer ikke, at tjenesterne vil være tilgængelige uden afbrydelser, og vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af afbrydelser.

Banken har ret til at suspendere eller begrænse leveringen af ydelser, f.eks. i følgende situationer:

Det er bankens opfattelse, at det udstyr, de programmer eller de teleforbindelser, kunden anvender, eller den måde, kunden anvender dem på, bringer sikkerheden eller driften af tjenesten i fare.

Banken træffer foranstaltninger for at beskytte kunder og brugere mod trusler vedrørende sikkerhed eller informationer.

Af ovenstående grunde har banken ret til straks at blokere for brugen af de digitale tjenester eller til at kræve autentificering eller bekræftelse af transaktioner med et angivet identifikationsmiddel. Banken er ikke forpligtet til at underrette kunden, hvis brugen af digitale tjenester spærres, eller en individuel ordre ikke udføres af ovennævnte årsag.

14. Bemærkninger

Bemærkninger eller anmodninger til banken vedrørende ydelsen, ansøgninger, kontrakter eller bestillinger skal ske skriftligt eller elektronisk via online-tjenesten uden forsinkelse og senest 60 kalenderdage efter, at kunden har opdaget eller burde have opdaget årsagen til bemærkningen eller anmodningen.

15. Begrænsninger i bankens ansvar

Banken er kun forpligtet til at erstatte kunden for den direkte skade, som skyldes bankens egen fejl eller undladelse. Banken er ikke ansvarlig for indirekte skade forvoldt kunden, medmindre skaden er forårsaget forsætligt eller grov uagtsomhed.

I tilfælde af misligholdelse af forpligtelser i henhold til lov om betalingstjenester eller aftalt i disse forretningsbetingelser, hæfter banken dog for indirekte skader påført en forbrugerkunde som følge af uagtsomhed. Banken er dog ikke ansvarlig for indirekte skader som følge af en fejl eller udeladelse ved udførelsen af en betalingsordre. Hvis kunden er en virksomhed eller et selskab, er banken ikke ansvarlig for indirekte skader. Banken kan ikke påberåbe sig førnævnte begrænsninger i sit ansvar, hvis banken har forvoldt skaden forsætligt eller med grov uagtsomhed.

Kunden skal tage rimelige forholdsregler for at begrænse hans eller hendes skade. Undlader kunden dette, hæfter han eller hun for skaden i denne henseende. Erstatning for skader, som banken skal betale i medfør af enhver lov eller aftale, kan reguleres, såfremt erstatningen må anses for urimelig under hensyntagen til årsagen til misligholdelsen, kundens eventuelle bidrag til skaden, størrelsen af det betalte vederlag betalingsservice, bankens mulighed for at forudse og forebygge skaden og andre forhold.

Banken kan ikke holdes ansvarlig for andre tjenesteudbyderes produkter og tjenester eller for andre tjenesteudbyderes forpligtelser. Linkene på bankens hjemmeside til andre tjenesteudbyderes hjemmesider er til yderligere informationsformål. Banken er ikke ansvarlig for materiale eller information, der er produceret eller offentliggjort af tredjemand, hvortil bankens hjemmeside indeholder et link.

En kontraherende part er ikke berettiget til kompensation på grund af opsigelse af denne aftale eller opsigelse af en tjeneste omfattet af denne aftale, medmindre andet er aftalt eller fastsat ved lov.

16. Immaterielle rettigheder

Ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til de digitale tjenester tilhører banken, medmindre andet er angivet.

Kunden må dog kun opbevare og printe materialet i de digitale tjenester til personlig brug for kunden og dennes familiemedlemmer. Ingen del af denne side må reproduceres, lagres, transmitteres, ændres, linkes til hjemmesider eller udnyttes kommercielt, i nogen form eller på nogen måde, uden forudgående skriftligt samtykke fra banken eller anden rettighedshaver.

17. Fortrydelsesret

En fortrydelsesret kan gælde for aftaler indgået af en forbrugerkunde i digitale tjenester. Fortrydelsesretten skal specificeres i den produktspecifikke information eller i produktbetingelserne. Hvis der ikke er nævnt nogen fortrydelsesret og/eller brugen heraf i den produktspecifikke information eller vilkår og betingelser, gælder følgende vilkår.

En forbrugerkunde har ret til at fortryde en aftale indgået i fjernsalg ved at anmelde det til banken inden fjorten (14) dage efter aftalens indgåelse. Meddelelsen om fortrydelse kan ske skriftligt til bankens kundeservice. Meddelelsen skal angive både kundens personoplysninger og den aftale, der skal annulleres.

Hvis kunden fortryder aftalen, har banken ret til at opkræve de faktiske omkostninger og gebyrer for udførte ydelser som angivet på listen over til daværende gældende servicegebyrer.

Ved fortrydelse af en aftale skal kunden senest tredive (30) dage efter afgivelse af fortrydelsesmeddelelsen tilbagelevere betalingen modtaget fra banken baseret på aftalen, ellers bliver fortrydelsesretten ugyldig.

Fortrydelsesretten gælder ikke for handler foretaget ved fjernkommunikation, når sådanne handler vedrører en eksisterende aftale, eller hvis aftalen er fuldt ud gennemført efter kundens udtrykkelige anmodning inden fortrydelsesfristens udløb. Fortrydelsesretten gælder heller ikke ved ændringer i en aftale.

18. Ændringer

Tjenesteudbyderen har ret til at ændre udbuddet af tjenester, driften og indholdet af tjenesterne. Banken har også ret til at ændre indholdet af sine hjemmesider eller standse offentliggørelsen af disse enten midlertidigt eller permanent.

Tjenesteudbyderen skal underrette om ændringer af aftalen, disse vilkår og betingelser eller listen over serviceafgifter i henhold til § 12.

Ændringen træder i kraft fra den angivne dato givet af banken, dog tidligst to (2) måneder efter meddelelsen er gjort tilgængelig eller sendt til kunden, og hvis kunden er et selskab eller en virksomhed, tidligst en (1) måned efter at have gjort meddelelsen tilgængelig eller sendt.

Aftalen forbliver i kraft sammen med det ændrede indhold, medmindre kunden skriftligt eller på anden aftalt vis meddeler banken sin indsigelse inden den meddelte ikrafttrædelsesdato for ændringerne. Forud for den meddelte ikrafttrædelsesdato for ændringer har kunden ret til straks at hæve aftalen. Såfremt kunden gør indsigelse mod ændringerne, har både kunden og pengeinstituttet ret til at hæve aftalen i henhold til nærværende handelsbetingelsers § 19.

19. Aftalens ikrafttræden, varighed og ophør

Aftalen om digitale tjenester træder i kraft ved indgåelse af kontoaftalen og forbliver i kraft indtil videre, medmindre andet er aftalt.

Banken reserverer en leveringstid til implementering af ydelserne. Kunden kan opsige aftalen skriftligt øjeblikkeligt uden varsel. Banken vil afsætte en rimelig tid til at opsige tjenesten. Banken har ret til at opsige aftalen to (2) måneder efter at have meddelt opsigelsen, og hvis kunden er et selskab eller en virksomhed, en (1) måned efter at have meddelt opsigelsen.

Banken har ret til straks at hæve aftalen, hvis kunden væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Kunden er ansvarlig for de ordrer, der foretages gennem tjenesten, selv efter aftalens ophør. Banken har ret til at gennemføre ordrerne, medmindre de annulleres separat i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for hver tjeneste.

Opsigelse og annullering af individuelle tjenester leveret af banken, såsom konti, er underlagt de generelle og specifikke vilkår og betingelser, der gælder for sådanne tjenester.

20. Force majeure

Ingen af de kontraherende parter er ansvarlige for tab eller skade, hvis den kan påvise, at opfyldelsen af en forpligtelse vedrørende den blev forhindret af en usædvanlig og uforudsigelig årsag, som parten ikke havde kontrol over, og hvis konsekvenser den ikke kunne have undgået selv med al fornøden omhu og opmærksomhed. Banken er ikke ansvarlig for tab eller skade, hvis opfyldelse af forpligtelserne i henhold til disse vilkår ville have været i strid med bankens forpligtelser i henhold til andetsteds i loven.

Hver kontraherende part er forpligtet til at underrette den anden part hurtigst muligt om sådanne force majeure-forhold. Banken kan placere en force majeure-meddelelse på sin hjemmeside, landsdækkende aviser eller i et sammenligneligt elektronisk medie.

21. Overdragelse af aftalen

Banken har ret til at overdrage aftalen helt eller delvist med alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil til tredjemand uden at give kunden meddelelse herom. De rettigheder og forpligtelser, der følger af aftalen mellem kunden og pengeinstituttet, gælder for modtageren af forretningen, hvis banken helt eller delvist fusionerer, spalter eller overdrager sin virksomhed.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

22. Kunderådgivning og udenretslige klageprocedurer

I spørgsmål vedrørende denne aftale og dens vilkår og betingelser skal kunden først kontakte banken.

Såfremt der opstår uenighed om kontoaftalen, dens særlige vilkår eller disse almindelige betingelser for virksomhedskonti, som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, kan en kunde, der anses for en mindre virksomhed, henvise uenigheden om kontoaftalen, dets særlige vilkår og betingelser og disse generelle vilkår og betingelser for virksomhedskonti til det finske finansombudsmandskontor (FINE, www.fine.fi) eller til bankudvalget, der arbejder i forbindelse hermed.

Inden en sag indbringes for forbrugertvistnævnet, skal forbrugeren kontakte forbrugerrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).

23. Tilsynsmyndigheder

Bankens drift overvåges af Finanstilsynet (www.finanssivalvonta.fi) og i forbrugerrelaterede anliggender også af Forbrugerombudsmanden (www.kkv.fi).

Finanstilsynets kontaktoplysninger er som følger:

Finanstilsynet

Snellmaninkatu 6
PL 103
00101 Helsinki
tlf. 09 183 51

Forbrugerombudsmandens kontaktoplysninger er som følger:

Den Finske konkurrence- og forbrugermyndighed
PL 5
00531 Helsinki
tlf. 029 505 3000

24. Gældende lov og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser er underlagt den finske lovgivning. Uenigheder mellem parterne som følge af disse vilkår og betingelser skal afgøres ved byretten i Helsinki.

Kontohavere, der anses for at være forbrugere, har dog ret til at indbringe en uenighed for distriktsretten i den finske kommune, i hvis jurisdiktion kontohaveren har bopæl eller fast bopæl. Hvis kontohaveren ikke har bopæl eller fast bopæl i Finland, skal uenigheder afgøres ved byretten i Helsinki. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske version af disse vilkår, har den engelske version forrang.